Persbericht: Kamervragen SP over Bergen op Zoom

Door 27 juli 2018 mei 15th, 2019 Persberichten, Tabak

Schriftelijke vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de gemeenten Bergen op Zoom intensieve contacten onderhoudt met tabaksfabrikant Philip Morris

  1. Is de minister bekend met het bericht d.d. 21 juli jl. waarin vermeld wordt dat de gemeente Bergen op Zoom schimmige contacten onderhoudt met tabaksfabrikant Philip Morris? 1)
  2. Wat vindt u ervan dat uit een WOB-verzoek is gebleken dat de gemeenteraad van Bergen op Zoom voor Philip Morris lobbyde, ambtenaren met personeel van Philip Morris op bezoek ging bij een EU-instelling, de gemeente zich in heeft gezet voor het zoeken van huurders voor leegstaande panden van Philip Morris en de burgemeester zich heeft geleend voor sluikreclame?
  3. Is de notitie van oud-staatssecretaris Van Rijn, waarin staat dat contact tussen overheid en tabaksindustrie  moet worden beperkt tot uitvoeringstechnische kwesties en verslagen van toegestaan overleg, alsmede andere schriftelijke documenten zoals correspondentie met de tabaksindustrie, openbaar moet worden gemaakt op de website van (lagere) overheden, nog steeds van kracht? 2)
  4. Acht u het handelen van de gemeente Bergen op Zoom in conflict met de regels uit de notitie Verduidelijking invulling artikel 5.3 WHO-Kaderverdrag? Zo neen, kunt u uitleggen waarom niet? Zo ja, wat voor consequenties gaat u hieraan verbinden?
  5. Bent u het ermee eens dat het noodzakelijk is dat alle memo’s over de kwestie zo snel mogelijk door de gemeente Bergen op Zoom vrijgegeven moeten worden? Wat gaat u doen, wanneer de memo’s niet volledig worden vrijgegeven?
  6. Bent u het ermee eens dat er geen goede controle kan plaatsvinden, als gemeenten zoals Bergen op Zoom geen volledige openbaarheid geven over interne memo’s, terwijl dit wel verplicht is?
  7. Kunt u toelichten wie er volgens u verantwoordelijk is voor controle op de naleving door gemeenten van de regels uit het WHO-Kaderverdrag?
  8. Heeft u zicht op de naleving van het WHO-Kaderverdrag door lagere overheden in Nederland? Zo ja, kunt u de Kamer hierover informeren? Zo neen, bent u bereid onderzoek te doen naar de navolging van de regels uit het WHO-Kaderverdrag door lagere overheden?

1)

https://www.ftm.nl/artikelen/philip-morris-bergen-op-zoom?utm_medium=social&utm_campaign=sharebuttonleden&utm_source=twitter

2) Notitie  Verduidelijking invulling artikel 5.3 WHO-Kaderverdrag d.d. 24 september 2015